Skip to main content
Skip table of contents

Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in - Front Office - Account Receivable - Pay Debt - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Create Batch

  2. Log in - Front Office - Account Receivable - Account - Nhấn ““ - Chọn “Post Payment” - Chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Create Batch

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép nhóm các phiếu công nợ của một tài khoản thành một phiếu tổng phục vụ gửi thông báo nợ đến khách (thường sử dụng cho công ty hoặc đại lý du lịch) hoặc để tất toán đồng thời

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bước 1: Trên màn hình Post Payment tìm kiếm tài khoản muốn gom nhóm công nợ

Bước 2: Nhấn “Create Batch

Bước 3: Nhập thông tin ghi chú cho giao dịch

Bước 4: Nhấn “Submit

Hệ thống sẽ tự động phát sinh một phiếu tổng nợ các các thông tin nợ là tổng cộng của các giao dịch công nợ đã chọn

Unbatch- Tách giao dịch đã được gom nhóm công nợ

Bước 1: Trên màn hình Post Payment chọn 1 hay nhiều các giao dịch đã được nhóm trong 1 batch

Bước 2: Nhấn “Unbatch” để tách các giao dịch đã chọn ra khỏi batch. Các giao dịch tách ra khỏi batch được đặt cạnh batch và nằm trên dòng đầu của bảng

Ví dụ 1: Trong nhóm có 3 giao dịch, chọn 1 giao dịch → unbatch, kết quả là giao dịch đó sẽ chuyển ra ngoài batch, còn lại 2 giao dịch nằm trong batch
Ví dụ 2: Trong batch có 3 giao dịch, chọn 2 giao dịch → unbatch, kết quả 3 giao dịch chuyển hết ra ngoài batch (tương tự như unbatch toàn bộ các giao dịch trong 1 batch)
Ví dụ 3: Trong batch có 4 giao dịch, chọn 2 giao dịch → unbatch, kết quà là chuyển 2 giao dịch đã chọn ra ngoài, trong batch còn lại 2 giao dịch

Clear Batch- Xóa giao dịch công nợ trong nhóm công nợ

Bước 1: Tại màn hình Post Payment, chọn 1 Batch cần xóa giao dịch công nợ

Bước 2: Nhấn “Clear Batch

Bước 3: Tại màn hình Clearing Batch, chọn 1 hoặc nhiều giao dịch công nợ trong batch cần xóa (1), sau đó nhập ghi chú liên quan (2) ghi chú này sẽ được ghi vào các giao dịch liên quan tới việc clear batch, chọn Clear để thực hiện (3).

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.