Skip to main content
Skip table of contents

Tạo task xe đưa đón khách đoàn (Create Transportation Tasks for Group)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo task xe đưa đón khách đoàn (Create Transportation Tasks for group)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation - Group Name - Reservation - Create Transportation

Tổng quan (Summary)

Tạo task xe đưa đón dành cho các khách trong một đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Để thuận tiện hơn cho việc tạo task xe đưa đón cho các khách trong cùng một đoàn, người dùng có thể tạo trực tiếp tại màn hình quản lý đặt phòng của đoàn đó.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn các booking cần tạo task xe đưa đón

  2. Bấm chọn Create Transportation

  3. Nhập các thông tin theo yêu cầu trên bảng mẫu tạo công việc cho bộ phận vận chuyển ( tham khảo Trường Thông Tin tại Create Transportation Task (Tạo mới công việc bộ phận vận chuyển) )

Lưu ý (Remarks)

Việc tạo task xe đưa đón cho khách đoàn chỉ có thể thực hiện được với điều kiện đoàn đã thực hiện tạo booking trên hệ thống.

Đổi với các booking cần tạo task xe đưa đón cho các khách với thời gian khác nhau trong cùng một phòng, người dùng cho thể chọn lại các phòng đó & cập nhật riêng tên khách cho từng thời gian khác nhau tương ứng.

Khi tạo task xe đưa đón cho các khách trong đoàn từ một đoàn, các thông tin về Group Name, Itinerary Number, Confirmation Number sẽ được tự động điền tương ứng với các booking người dùng đã chọn trong danh sách đặt phòng của khách đoàn & không thể chỉnh sửa. Người dùng muốn thay đổi các thông tin đó cần chọn lại từ màn hình danh sách các đặt phòng trong đoàn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.