Skip to main content
Skip table of contents

Tạo và phân bổ Rate Code Global (Create Global Rate Code)

Tên màn hình (Screen Name)

Rate Plan Template

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Template - Rate Plan Template

Tổng quan (Summary)

Bộ mã giá phòng Global và chức năng phân bổ mã giá phòng về khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Rate Plan Template

[Creat New Rate Plan] – Chọn nút Create để tạo mới rate code thuộc bộ Rate Global

 • Rate Code: Mã giá phòng

 • Rate Name: Tên của mã giá

 • Rate Type: Tích chọn loại giá của mã giá, bao gồm:

  • Normal Rate: Giá niêm yết cho tất cả mọi khách

  • Base Rate: Giá để khai báo nhanh các mã giá phòng được tạo dựa trên mã giá Base Rate. Mã giá Base Rate sẽ không được hiển thị đối với khách mà chỉ được sử dụng để các mã giá khác kế thừa

  • Advance Daily Rate: Giá ấn định chung cho tất cả các loại khách, nếu không có mã giá nào được xác định cho một hoặc nhiều loại phòng cho một ngày cụ thể, hệ thống sẽ lấy giá Daily Rate

 • Sell Date: Thời gian bắt đầu và kết thúc bán của mã giá phòng

 • DayUse: Chọn nếu muốn tạo loại mã giá phòng check in và check out trong cùng một ngày (Min Los = 0)

 • Description: Mô tả chi tiết về mã giá phòng

 • Short Description: Mô tả ngắn về mã giá phòng

 • Market: Chọn thị trường của mã giá phòng

 • Source: Chọn source cho mã giá phòng

 • Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Min Adv: Số ngày đặt trước tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Max Adv: Số ngày đặt trước tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Inherit From Rate Plan: Chọn nếu muốn tạo một mã giá phòng thừa kế từ mã giá phòng khác, sau khi chọn sẽ hiển thị màn hình bên dưới

[Inherit From Rate Plan] – Tạo Rate kế thừa

 • Rate Plan: Chọn mã giá phòng mà mã giá đang tạo được thừa kế

 • Room Modification Type: Cách tính tiền phòng (tính theo phần trăm, theo chênh lệch)

 • Room Modification: Điền số % hoặc số tiền chênh lệch so với Rate cha

 • Room Round Type: Chọn Phương thức làm tròn

  • Rounding None: Không làm tròn

  • Rounding up: Làm tròn lên

  • Round down: Làm tròn xuống

  • Rounding Mround, Rounding Mround Up và Roudning Mround Down: Ở các phương thức làm tròn này sẽ đươc làm tròn đến đơn vị thiết lập được nhập trong Room Round To.

Chọn “Advanced

 • Keep Inherit Extra: Chọn giữ nguyên giá Thêm người lớn và Thêm trẻ em của giá gốc mà không theo cách tính FLAT hoặc PERCENTAGE cùa giá phụ thuộc hoặc chọn cách tính theo yêu cầu

 • Inherit Package: Nếu không chọn, thì những thông số thừa kế của package sẽ mặc định giống như những thông số thừa kế của Rate Plan. Nếu chọn, người dùng sẽ phải thiết lập các thông số thừa kế cho package.

Lưu/Submit: Nhấn để tạo mã giá phòng mới và sẽ chuyển đến trang chi tiết của mã giá phòng vừa được tạo.

[Assign Package] - Gán Global Package vào Global Rate

Nhấn vào nút chỉnh sửa Rate Code Global, vào tab Packages.

Để gỡ một package cho Rate, người dùng sẽ chọn vào ký hiệu thùng rác.

[Import RatePlan Template] - Nhập dữ liệu theo template

Người dùng có thể sử dụng template để nhập dữ liệu tạo mã giá phòng theo template mẫu dưới đây

20201103 - Sample Global Rate.xlsx

II. Property Distribute - Phân bổ Rate Global về cơ sở

 • Exact Match: nhấn chọn để bộ lọc trả về kết quả tìm kiếm là chính xác. Nếu không chọn, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các rate code có chứa ký tự được nhập vào bộ lọc

 • Chọn 1 hoặc nhiều rate cần phân bổ về cơ sở

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở

 • Chọn Property Distribute

 • Chọn Confirm để xác nhận. Cancel nếu muốn hủy bỏ việc phân bổ rate

Sau khi nhấn “ Property Distribute” Màn hình Update Rate Plan Template của Rate tương ứng có Tab “Property” hiển thị “3” Property tương ứng được Public

Lưu ý (Remarks)

Khi lưu mã giá phòng. Thông tin của một mã giá phòng sẽ bao gồm:

 • [Rate Info] – Thông tin chung: Là các thông tin nhập ở trên

 • [Package] – Các gói dịch vụ được mở bán theo rate

 • [Hierachy] – Vị trí của mã giá phòng trong chuỗi kế thừa

 • [Property] - Danh sách các cơ sở mà mã giá phòng đã được phân bổ về

Sau khi thực hiện phân bổ, người dùng vào danh mục Rate Plan tại cơ sở để tiếp tục các bước thiết lập rate

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.