Skip to main content
Skip table of contents

Task List (Báo cáo công việc)

Tên màn hình (Screen Name)

Task List (Báo cáo công việc Vận chuyển)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Transportation - Report - Task List

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện thông tin chi tiết của các đầu việc vận chuyển trong giai đoạn người dùng yêu cầu

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Trường thông tin tìm kiếm

 • Ngày đón/Pickup date

 • Tuyến đón/Pickup route

 • Loại vận chuyển/Transport Type

 • Người nhận công việc/Assignee

 • Xuất báo cáo theo định dạng/File type ( Excel/ PDF)

 • Tích vào Group booking để tìm kiếm các công việc vận chuyển của các đặt phòng theo đoàn

 • Chọn biểu tượng cài đặt để thêm hoặc ẩn các trường thông tin sẽ hiển thị trong báo cáo

Màn hình trả kết quả

 • Số thứ tự/#

 • Mã hành trình/Itinerary Number

 • Mã xác nhận đặt phòng/Confirmation No

 • Số phòng/Room No

 • Mã công việc/Task Code

 • Tên khách/Guest Name

 • Số điện thoại/Phone

 • Quốc tịch/Nationality

 • Số chuyến bay/Flight No

 • Giờ bay/Flight Time

 • Loại vận chuyển/Transport type

 • Ngày giờ đón/Pickup Date/Time

 • Số người lớn/Adult

 • Số trẻ em/Child

 • Số em bé/Baby

 • Số khách miễn phí/FOC

 • Tổng số khách/Total Pax

 • Nhân viên được phân việc/Assignee

 • Loại phương tiện và biển số phương tiện/Car: Type / Plate

 • Tuyến đón/Pickup Route

 • Tổng số tiền/Total Price

 • Ghi chú/Comment ( được ghi nhận trên booking)

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request ( được ghi nhận trên booking)

 • Ghi chú đầu việc/ Note ( ghi chú riêng dành cho đầu việc vận chuyển)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.