Skip to main content
Skip table of contents

Task Management (Chức năng quản lý nhiệm vụ)

1. Tạo công việc mới

1.Click tạo mới từ danh sách

2. Chọn department

3. Nhập thông tin yêu cầu

Click vào biểu tượng Tạo mới ở góc dưới cùng bên phải để tạo mới công việc

Cơ sở có thể tự cấu hình thêm/giảm department. Chúng tôi tối ưu thông tin yêu cầu trên đầu việc của mỗi department khác nhau

2. Cập nhật trạng thái/thông tin công việc

1.Danh sách công việc

2. Chi tiết công việc

Cho phép filter đầu việc. Mọi tùy chọn filter sẽ được lưu lại trên ứng dụng.

Quy tắc hiển thị

  • Quản lý: Nhìn thấy toàn bộ đầu việc và các trạng thái

  • Nhân viên: Chỉ nhìn thấy đầu việc của mình phụ trách

  • Chọn Start/Done để bắt đầu/kết thúc công việc

  • Chọn On-Hold để tạm ngưng công việc. Hệ thống yêu cầu nhập lý do

Mọi thay đổi ở Task Detail sẽ tự động được lưu lại.

Role manager sẽ thay đổi được nhiều thông tin hơn tùy theo phân quyền

Nhập note cho task

Hoặc có thể tải hình ảnh lên để ghi chú vào hình ảnh giúp tương tác tốt hơn giữa các bộ phận

Thêm bớt mission. Danh sách mission được cấu hình ở Config Task Management trên desktop

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.