Skip to main content
Skip table of contents

Terminate Card (Xoá hiệu lực thẻ khóa phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Xoá hiệu lực thẻ khóa phòng ( Terminate Card)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Key Card - View Card Detail - Terminate Card

Tổng quan (Summary)

Xoá hiệu lực của thẻ khoá phòng hiện hành

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Chọn máy đọc thẻ liên kết với ứng dụng.

2. Đặt thẻ phòng của khách lên máy đọc thẻ đã chọn.

3. Nhấn nút “View card information“. Hệ thống hiển thị thông tin thẻ hiện hành

  • Số phòng/Room No

  • Tên khách/Guest Name

  • Thời gian hiệu lực của thẻ/ Valid From Time Date to Time Date

4. Nhấn nút Terminate Card:

Màn hình hiển thị thông báo xác nhận vô hiệu hoá thẻ khoá phòng. Bấm Ok để xác nhận vô hiệu hoá thẻ

Lưu ý (Remarks)

Thẻ sẽ được vô hiệu hoá sau 30 phút kể từ lúc bấm nút xác nhận vô hiệu hoá thẻ. Thời gian này có thể được tuỳ chỉnh tuỳ theo yêu cầu vận hành của khách sạn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.