Skip to main content
Skip table of contents

Thanh toán công nợ (Paid Off)

Tên màn hình (Screen Name)

Thanh toán công nợ (Pay Off)

Đường dẫn (Open Link)

  1. Log in - Front Office - Account Receivable - Pay Debt - Tích chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Paid Off

  2. Log in - Front Office - Account Receivable - Account - Nhấn ““ - Chọn “Post Payment” - Tích chọn giao dịch công nợ - Nhấn “Paid Off

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các giao dịch thanh toán công nợ cho các khoản công nợ của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của giao dịch thanh toán:

  • Tên khách hàng/ Guest name: Hiển thị thông tin khách hàng, nếu có nhiều hơn 1 khách thì hiển thị cách nhau bằng dấu phẩy

  • Mã giao dịch/ Transaction Code: Hiển thị thông tin mã giao dịch, nếu có nhiều hơn 1 giao dịch thì hiển thị cách nhau bằng dấu phẩy

  • Hình thức thanh toán/Payment Code: Chọn hình thức thanh toán của giao dịch

  • Số tiền/Amount: Hệ thống mặc định hiển thị tổng số tiền nợ của các hóa đơn đã chọn, người dùng có thể sửa lại tương ứng với số tiền khách trả và chỉ có thể nhập số tiền lớn hơn

  • Tham khảo/Reference: Nhập thông tin ghi chú và tham khảo. VD như số tài khoản của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.