Skip to main content
Skip table of contents

Thanh toán công nợ (Pay Debt)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý các khoản thanh toán công nợ của khách hàng.

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Account Receivable - Pay debt

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý các khoản nợ khách hàng thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

 • Mã tài khoản/Account: Chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản công nợ đã phát sinh.

 • Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch công nợ phát sinh.

 • Từ ngày/đến ngày/Time: Tìm kiếm các giao dịch công nợ trong một khoảng thời gian.

 • Hiển thị giao dịch thanh toán/Display Pay Off Debt: Tích chọn để hiển thị cả các giao dịch tất toán công nợ đã phát sinh của khách.

 • Nợ tối đa/ Limit Amount: Giới hạn mà khách hàng có thể nợ.

 • Số dư tài khoản/ Account Balance: Hiển thị số dư tài khoản để cân đối

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Ngày phát sinh/Transaction Date: Ngày phát sinh của giao dịch công nợ

 • Sổ chi tiêu/Folio No.: Folio của giao dịch công nợ

 • Số xác nhận đặt phòng/Confirmation No.: Số xác nhận đặt phòng

 • Số đặt phòng/TA Rec Loc: Mã số của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số hóa đơn/Invoice No.

 • Ngày hóa đơn/Invoice Date

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Hình thức thanh toán của giao dịch

 • Dư nợ đầu kỳ/Open Debt: Số dư nợ đầu kỳ của hóa đơn

 • Đã thanh toán/Paid Debt: Số tiền đã tất toán

 • Dư nợ/Outstanding Debt: Số dư còn nợ

 • Tham khảo/Reference: Ghi chú tham khảo

 • Ngày tất toán/Payment Date: Ngày phát sinh của giao dịch tất toán công nợ

[Buttons] – Nút chức năng

 • Tạo nhóm công nợ/Create Batch: Thực hiện nhóm các giao dịch công nợ của cùng một công ty hoặc đại lý du lịch lại để phục vụ cho việc quản lý và tất toán đồng thời. Chi tiết xem chức năng Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

 • Tất toán/Paid Off: Thực hiện thêm các giao dịch thanh toán công nợ cho khách. Chi tiết xem chức năng Thanh toán công nợ (Pay Off)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.