Skip to main content
Skip table of contents

Thanh Toán Prepaid Card

Tên màn hình (Screen Name)

Front Office

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Reservation (Đặt phòng) - Billing

Tổng quan (Summary)

Quy trình thanh toán bằng hình thức Prepaid Card

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tại màn hình Billing chọn “Payment”

(1) Payment Code: Chọn transaction code tương ứng với hình thức thanh toán Prepaid Card

(2) Search by Phone Number: Nhập số điện thoại để tìm thông tin thẻ để thực hiện thanh toán hình thức prepaid card

(3) Search by Serial Number: Nhập số seri để tìm thông tin thẻ để thực hiện thanh toán hình thức prepaid card

(4) Chọn Get Info để generate được thông tin của thẻ prepaid card tại (4.1)

Serial

Balance

Expired date

QR code

Transaction ID

Initial Balance

(5) Amount: Nhập số tiền cần thanh toán cho giao dịch này

(6) Reference: Nhập thông tin ghi chú cho hình thức thanh toán này

(7) Print receipt: In receipt cho hình thức thanh toán này

(8) Save - Cancel: Lưu - Hủy một thao tác giao dịch

Sau khi hoàn tất thanh toán thì thông tin trong billing sẽ hiển thị như bên dưới:

Thông tin giao dịch cũng sẽ hiển thị trong Account Receivable của Account này để Kế Toán theo dõi thông tin:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.