Skip to main content
Skip table of contents

Thẻ tên cho mã giá phòng (Tag)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Thẻ cho Rate (Tag)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Tag

Tổng quan (Summary)

Tạo thẻ để phân loại khi cần gom các mã giá, mã gói dịch vụ, kênh bán phòng (DC) có chung đặc điểm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

  • Create: Tạo thẻ mới

  • Code & Name: Mã và tên thẻ

  • Description: Mô tả thẻ

  • Action:

    • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của thẻ

    • Delete: Nhấn để thực hiện xóa thẻ

[Create Tag] – Tạo thẻ mới

Nhấn vào Create để thực hiện tạo thẻ mới cho mã giá phòng

Tại cửa sổ tạo thẻ mới , nhập vào các thông tin:

Chọn Create để hoàn thành tạo thẻ mới hoặc Cancel nếu muốn hủy việc tạo thẻ.

Chỉnh sửa thẻ

Chọn vào biểu tượng công cụ chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa thẻ

Hệ thống chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa Tên và Description của thẻ.

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa.

[Delete Tag] – Xóa thẻ

Chọn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa một thẻ

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa thẻ hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.