Skip to main content
Skip table of contents

Thêm folio (Create New Folio)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm sổ chi tiêu (Create New Folio)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn icon “Billing” – Nhấn “Create New Folio

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các sổ chi tiết để quản lý giao dịch và in folio theo yêu cầu của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Chọn hồ sơ khách/công ty/đại lý gắn với sổ chi tiêu. Tên hiển thị của folio sẽ lấy tên của profile được chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.