Skip to main content
Skip table of contents

Thêm giao dịch (Add Charge)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm giao dịch (Charge)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Nhấn “Charge” - Nhập thông tin đăng nhập thu ngân

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các giao dịch phát sinh dịch vụ vào bill của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Sổ chi tiêu/Folio: Folio hiện hành cần ghi nhận dịch vụ. Người dùng có thể chọn lại folio muốn thêm giao dịch

Mã giao dịch/Transaction Code: Chọn mã giao dịch tương ứng với dịch vụ khách sử dụng từ danh mục mã giao dịch

Description/Mô tả của mã giao dịch.

Đơn giá/Unit Price: Nhập đơn giá của giao dịch khách sử dụng

Số lượng/Quantity: Nhập số lượng cho giao dịch khách sử dụng

Thành tiền/Amount: Hệ thống sẽ tự động tính số tiền cho một lần dịch vụ khách sử dụng = Đơn giá * Số lượng

Check no/Số biên nhận ( nếu có )

Ghi chú/Reference: Ghi chú những điều cần lưu ý (nếu có)

Actions/Biểu tượng thùng rác: Xóa dòng giao dịch vừa nhập

Nhấn “Post“ để thêm giao dịch vào folio

Lưu ý (Remarks)

Các khoản dịch vụ phát sinh của khách sẽ hiển thị số dương trên bill của khách

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.