Skip to main content
Skip table of contents

Thêm phụ phí (Add Fixed Charge)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm phụ phí (Fixed Charge)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn “Go to Billing” – Chọn “Fixed Charge

Tổng quan (Summary)

Khai báo thông tin các phụ phí sẽ được ghi nhận vào bill của khách. Căn cứ trên thông tin khai báo, hệ thống sẽ tự động post các dịch vụ khi thực hiện chạy đóng ngày

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các giao dịch phụ phí đã tạo của khách

 • Sổ chi tiêu/Folio: Sổ chi tiêu muốn thêm phụ phí

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Chọn từ danh mục mã giao dịch

 • Số lượng/Qty.

 • Đơn giá/Unit Price

 • Thành tiền/Amount: Tổng tiền phụ phí = Số lượng * Đơn giá

 • Frequency: Cách tính phụ phí. Chọn cách thức post giao dịch, bao gồm:

  • Daily: Hàng ngày và cho phép chọn khoảng thời gian thuộc thời gian lưu trú của khách. Phụ phí sẽ được tự động post hàng ngày trong suốt khoảng thời gian đã chọn. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

  • Arrival: Ngày đến. Phụ phí sẽ được post vào đêm ngày đến của khách. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

  • Departure: Ngày đi. Phụ phí sẽ được post vào đêm trước ngày đi của khách. Thời gian post sẽ là sau khi chạy End of Day

  • Entire: Phụ phí sẽ được post hàng ngày kể từ ngày Arrival đến ngày Departure của khách.

 • Ngày/Date Range: Khi chọn Frequency là Daily thì phải chọn khoảng thời gian nào cần post phụ phí.

 • Tham khảo/Reference: Nhập các ghi chú tham khảo

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của giao dịch, bao gồm Active và Inactive

 • Áp dụng cho tất cả các booking trong đoàn/Apply to all bookings of the IT: Áp dụng cách post phụ phí này cho tất cả các phòng trong đoàn.

  • Với Frequency là Arrival/ Departure/ Entire: Áp dụng cho tất cả các booking, kể cả các booking có khác Arrival/ Departure với booking hiện tại.

  • Với Frequency là Daily và chọn Date Range để post phụ phí: Áp dụng cho các booking có Arrival/ Departure chứa Date Range đã chọn.
   Ví dụ đoàn có 3 booking:

   • Booking 1, Arr-Dept = 15/06/2021 - 20/06/2021

   • Booking 2, Arr-Dept = 17/06/2021 - 19/06/2021

   • Booking 3, Arr-Dept = 18/06/2021 - 22/06/2021

   • Mở booking 1, tạo Fixed charge post hàng ngày (daily) từ 17/06/2021 - 18/06/2021, khi apply all thì sẽ tạo fixed charge cho booking 1 và 2.

Nhấn “Add Fixed Charge” để thêm mới các giao dịch phụ phí

Lưu ý (Remarks)

 • Có thể tạo nhiều fixed charge bằng cách kích “Add more fixed charge

 • Nếu Fixed charge được cài Frequency = Arrival nhưng thao tác cài fix change thực hiện sau ngày arrival thì sẽ không có tác dụng, hệ thống sẽ không post phụ phí.

 • Nếu Fixed charge được cài Frequency = Departure nhưng thao tác cài fix change thực hiện trong ngày Due Out thì sẽ không có tác dụng. Hệ thống sẽ không post phụ phí.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.