Skip to main content
Skip table of contents

Thêm tài khoản công nợ (New Account)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm tài khoản công nợ (New Account)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Account Receivable – Nhấn “CREATE

Tổng quan (Summary)

Khai báo thêm mới các tài khoản công nợ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của tài khoản công nợ:

 • Mã tài khoản/Account

 • Tên tài khoản/Account Name

 • Loại tài khoản/Account Type: Loại tài khoản, bao gồm:

  • Company: Công ty

  • Government: Tổ chức chính phủ

  • Travel Agent: Đại lý du lịch

  • Individual: Khách lẻ

  • Internal Account: Nội bộ

  • Online Travel Agent: Đại lý du lịch

  • Credit Card: Thẻ thanh toán

 • Profile: Link tài khoản công nợ tới một hoặc nhiều hồ sơ khách. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ khách và cho người dùng chọn

 • Số điện thoại/Phone: Số điện thoại của tài khoản

 • Email: Địa chỉ email của tài khoản

 • Mã số thuế/Tax Number: Mã số thuế của tài khoản

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của tài khoản

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố

 • Mã số thuế/Tax Number: Nhập mã số thuế

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.