Skip to main content
Skip table of contents

Thêm thanh toán (Add Payment)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm giao dịch thanh toán (Payment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Nhấn “Payment

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các khoản thanh toán vào bill của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bước 1: Trước khi thêm các khoản thanh toán vào bill của khách, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập và mở ca thu ngân

Bước 2: Nhập các thông tin thanh toán

  • Hình thức thanh toán/Payment Code: Chọn từ danh mục hình thức thanh toán

  • Số tiền/Amount: Nhập số tiền thanh toán

  • Ghi chú/Reference: Ghi chú lại các điều cần lưu ý (nếu có)

  • In biên lai/Print a receipt: Tích chọn nếu người dùng muốn in biên lai thu tiền

Trường hợp thanh toán công nợ (City Ledger) yêu cầu profile hiện hành của folio phải có số tài khoản công nợ (AR No.) mới cho phép thực hiện thanh toán. Nếu profile chưa có AR No. hệ thống sẽ hiển thị thông báo

Lưu ý (Remarks)

Các khoản tiền thanh toán thu của khách sẽ hiển thị số âm trên bill của khách

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.