Skip to main content
Skip table of contents

Thiết lập giá đề xuất hằng ngày (Config Advance Daily Rate)

Tên màn hình (Screen Name)

Thiết lập Advance Daily Rate (Config Advance Daily Rate)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Config Advance Daily Rate

Tổng quan (Summary)

Thiết lập tùy chỉnh chi tiết của Advance Daily Rate (BAR). Thiết lập chiến lược giá bán cơ sở theo từng ngày và từng loại phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem từ danh sách các cơ sở lưu trú mà người dùng được phân quyền

 • Công cụ tìm kiếm: Có thể kết hợp dùng cả 2 bộ lọc để đạt được hiệu quả tìm kiếm tốt nhất

  • All Room Types: Lọc thông tin theo loại phòng

  • All Rate Plans: Lọc thông tin theo mã giá phòng

  • Clear all filter: Xóa tất cả bộ lọc thông tin trước đó

[Config Advance Daily Rate] - Thiết lập Advance Daily Rate

Chọn Bulk Update Base Rate để thiết lập giá chi tiết của Advance Daily Rate

Tại màn hình thiết lập giá Advance Daily Rate, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Adv Rate: Chọn Advance Daily Rate cần thiết lập giá

 • Map Base: Chọn Base Rate cần thiết lập cho Advance Daily Rate (2)

 • Add other: Thêm một Advance Daily Rate khác để thiết lập

 • Date: Chọn khoảng thời gian để thiết lập

 • Chọn ngày trong tuần áp dụng cho giá này

 • Add Date Range: Tạo thêm Date Range

 • Select Room Type: Chọn loại phòng cần thiết lập giá

 • Save: Chọn để lưu lại thiết lập giá cho Advance Daily Rate

 • Cancel: Chọn để hủy việc thiết lập giá này và quay lại màn hình trước

Cập nhật - chỉnh sửa nhanh Advance Daily Rate đã thiết lập

Nhấn vào biểu tượng cập nhật nhanh để cập nhật hoặc chỉnh sửa nhanh giá Advance Daily Rate đã thiết lập trước đó

Cửa sổ hiển thị các thông tin người dùng có thể chỉnh sửa cho Advance Daily Rate:

 • Base Rate: Chọn loại Base Rate muốn chỉnh sửa

 • Date: Chọn khoảng thời gian muốn cập nhật

 • Chọn ngày trong tuần cần cập nhật

 • Add Date Range: Thêm khoảng thời gian áp dụng Advance Daily Rate này

 • Save: Lưu lại thông tin muốn cập nhật

 • Cancel: Hủy việc cập nhật và quay lại màn hình trước

Lưu ý (Remarks)

Để cập nhật Advance Daily Rate mới nhất, người dùng phải nhấn nút Gen Rate để đẩy giá mới qua các hệ thống tương tác nhận giá

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.