Skip to main content
Skip table of contents

Thống kê số lượng và khối lượng (Quantity & Weight Statistic)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo thống kê số lượng và khối lượng (Quantity & weight statistic)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Report – Quantity & weight statistic

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thống kê thông tin về số lượng và khối lượng đồ giặt ủi căn cứ trên các yêu cầu giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện lọc báo cáo

  • Tìm kiếm theo tên khách hoặc số phòng của khách

  • Ngày/Date: Lọc theo ngày của yêu cầu giặt ủi. Chọn giai đoạn từ ngày/đến ngày

  • Nhóm mặt hàng/Group: Lọc theo nhóm mặt hàng giặt ủi

[Report Form] – Mẫu báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.