Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin đặt phòng (Booking Info)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin đặt phòng (Booking Info)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Booking Info

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin về đặt phòng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng phục vụ lấy lên các mẫu in hoặc các hệ thống có kết nối với hệ thống PMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • TripAdvisor: Đường dẫn của khách sạn/khu nghỉ dưỡng trên TripAdvisor

  • Quy định check-in/Check-in Description: Mô tả các thông tin check-in theo quy định của khách sạn

  • Quy định check-out/Check-out Description: Mô tả các thông tin check-out theo quy định của khách sạn

  • Quy định khác/Term and Condition: Nội dung các quy định khác của khách sạn

  • Ghi chú/Direction Note

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.