Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin liên hệ (Property Contact)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin liên hệ (Property Contact)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Property Contact

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin liên hệ của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • General Director Name/Tên GM

  • General Director Email/Địa chỉ mail của GM

  • General Director Phone/Số ĐT của GM

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.