Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Tên màn hình (Screen Name)

Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – PMS Configuration – Currency Exchange - Bank Information

Tổng quan (Summary)

Màn hình xem thông tin ngân hàng hợp tác trong việc thực hiện giao dịch thu đổi ngoại tệ.

Màn hình (Screen)

image-20240109-081640.png

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên Ngân hàng ( tiếng Anh/tiếng Việt )

  • Tên công ty ( tiếng Anh/tiếng Việt )

  • Văn phòng đại lý ( tiếng Anh/tiếng Việt )

  • Địa chỉ email

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ

Lưu ý (Remarks)

Việc thay đổi tỉ giá sẽ được cập nhật dựa theo thông tin do ngân hàng này cung cấp & có thể khác so với các ngân hàng khác tuỳ thời điểm.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.