Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin thanh toán (Payment Data)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình thông tin thanh toán (Payment Data)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Settings – Payment Data

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các thông tin về hình thức thanh toán áp dụng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Payment Information] – Thông tin hình thức thanh toán

  • Hình thức thanh toán/Payment Method: Hình thức thanh toán áp dụng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

  • Loại thẻ/Payment Card Type: Loại thẻ chấp nhận thanh toán của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

[Bank Information] – Thông tin ngân hàng

  • Chủ tài khoản/Beneficiary

  • Số tài khoản/Account Number

  • Tên ngân hàng/Bank Name

  • Địa chỉ/Bank Address

  • Mã Swift/Swift Code

  • Mã số thuế/Tax Number

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.