Skip to main content
Skip table of contents

Thu đổi (Exchanges)

Tên màn hình (Screen Name)

Thu đổi ngoại tệ (Exchanges)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Exchanges

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thực hiện ghi nhận việc thu đổi ngoại tệ, thực hiện thu đổi ngoại tệ trực tiếp dựa trên tỉ giá đã cập nhật & theo dõi lại lịch sử các giao dịch thu đổi ngoại tệ đã thực hiện.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Exchanges] - Theo dõi các giao dịch thu đổi ngoại tệ

 • Search: cho phép tìm các giao dịch thu đổi ngoại tệ đã thực hiện ( dựa theo số phòng, mã đặt phòng, tên khách, loại ngoại tệ ).

 • Posting date: chọn ra ngày đã thực hiện giao dịch thu đổi ngoại tệ.

 • Confirmation/Mã xác nhận đặt phòng.

 • Room/Số phòng.

 • Guest Name/Tên khách.

 • Currency/Loại ngoại tệ.

 • Foreign Amount/Số tiền ngoại tệ: số tiền thực hiện thu đổi

 • Local Amount/Số tiền địa phương: số tiền địa phương tương ứng với số tiền ngoại tệ đã thực hiện thu đổi.

 • Hành động/Action:

Thực hiện in biên nhận thu đổi ngoại tệ.

Thực hiện hủy giao dịch thu đổi ngoại tệ đã thực hiện.

[Exchange] - Thao tác đổi tiền

 • Room/Số phòng: người dùng bắt buộc chọn phòng ở trạng thái inhouse để thực hiện thu đổi ngoại tệ.

 • Folio/Cửa sổ giao dịch: cửa sổ giao dịch tương ứng với phòng được chọn sẽ được liệt kê ( với phòng có từ 2 Folio trở lên), trường hợp người dùng không chọn cửa sổ thì mặc định hệ thống sẽ chọn Folio 1 của phòng đó.

 • Currency/Loại tiền tệ quy đổi: người dùng chọn loại ngoại tệ muốn thực hiện thu đổi. Loại ngoại tệ này cần được câp nhật theo bảng tỉ giá của ngân hàng hợp tác cung cấp.

 • Exchange rate/Tỷ giá hối đoái: tỉ giá được cập nhật theo như ngân hàng hợp tác cung cấp

 • Amount/Số tiền ngoại tệ: số tiền muốn thực hiện thu đổi.

 • Local Amount (VND)/Số tiền địa phương (VND): số tiền địa phương tương ứng với số tiền thu đổi ở trên

 • Reference/Nhập thông tin liên quan: các thông tin cần thiết tuỳ theo thực tế hoặc nhu cầu của cơ sở

 • In biên nhận/Print Receipt: Tích vào ô để thực hiện in biên nhận

 • Cancel: huỷ thao tác giao dịch thu đổi ngoại tệ,

 • Post: xác nhận thực hiện giao dịch thu đổi ngoại tệ, hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch thu đổi ngoại tệ thành 2 dòng tương ứng với số tiền thực hiện thu đổi ( với tổng 2 giao dịch = 0 ) & ghi nhận tại Folio của phòng đã chọn ở trên

Lưu ý (Remarks)

Việc thực hiện thu đổi ngoại tệ chỉ thực hiện được đối với phòng đang ở trạng thái Inhouse ( có thể là phòng vật lý hoặc phòng PM )

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.