Skip to main content
Skip table of contents

Ticket/ Quản lý danh sách vé

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách vé (Ticket)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Meal/ Package – Nhấn “Ticket

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, cập nhật thông tin vé dịch vụ đã đăng ký cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Keyword: Cho phép nhập tên khách để tìm kiếm

 • Ticket type: Loại hình vé dịch vụ

 • Status: Tình trạng vé dịch vụ (Active: Đang hoạt động, Block: đã khóa, Checkout: đã check out)

 • Start date: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc của vé dịch vụ

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Guest: Tên của khách

 • Phone: Số điện thoại của khách

 • Card ID: Mã của thẻ

 • Ticket Type: Loại hình vé dịch vụ

 • Ticket frequency: Tần suất sử dụng của dịch vụ

 • Quantity: số lượng của dịch vụ

 • Note: Ghi chú thêm

 • Status: Tình trạng vé dịch vụ (Active: Đang hoạt động, Block: đã khóa)

 • Start Time: Thời gian bắt đầu được phép sử dụng dịch vụ

 • End Time: Thời gian kết thúc được phép sử dụng dịch vụ

 • Các nút chức năng:

 • Assign card: Gắn thẻ kiểm soát vào vé dịch vụ của khách

 • Unassign card: Hủy gắn thẻ vào vé dịch vụ của khách

 • Checkout: Khi khách rời khỏi hồ bơi, hoặc phòng gym thì cần thực hiện việc check out dịch vụ cho khách

 • Edit Ticket: Điều chỉnh thông tin vé dịch vụ

 • View usage history: Xem lịch sử sử dụng dịch vụ của khách

Edit Ticket/Điều chỉnh thông tin vé dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần điều chỉnh, sau đó bấm vào nút chức năng “Edit Ticket

Bước 2: Cập nhật thông tin vé dịch vụ ở các trường thông tin ở form dưới đây và click vào nút Submit để lưu thông tin

View usage history: Xem lịch sử sử dụng dịch vụ của khách

Assign Card/Gắn thẻ kiểm soát cho vé dịch vụ:

Bước 1: Chọn vé dịch vụ cần gắn thẻ, sau đó bấm vào nút chức năng “Assign Card” để gắn thẻ kiểm soát

Bước 2: Táp thẻ lên đầu đọc thẻ từ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận mã số của thẻ và gắn vào dịch vụ. Hệ thống sẽ thông báo nếu việc đọc thẻ và gắn thẻ thành công.

Lứu ý: Khi 1 thẻ đang đang assign cho vé (ticket) chưa checkout thì sẽ không được assign cho vé (ticket) khác

UnAssign Card/Hủy gắn thẻ kiểm soát cho vé dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần hủy gắn thẻ, sau đó bấm vào nút chức năng “UnAssign Card

Bước 2: Hệ thống sẽ hủy gắn thẻ và hiện thông báo thành công như dưới đây


Checkout/ Ghi nhận khách đã rời khỏi khu dịch vụ:

Bước 1: Tìm vé dịch vụ cần checkout, sau đó bấm vào nút chức năng “Checkout

Bước 2: Hệ thống sẽ checkout và hiện thông báo thành công như dưới đây

Lưu ý (Remarks)

 • Khi 1 thẻ đang đang assign cho vé (ticket) chưa checkout thì sẽ không được assign cho vé (ticket) khác

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.