Skip to main content
Skip table of contents

Tier

Tên màn hình (Screen Name)

Thứ hạng hội viên (Tier)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Loyalty – Tier

Tổng quan (Summary)

Bảng thông tin thứ hạng hội viên

Màn hình (Screen)

image-20231223-110734.png

Trường thông tin (Fields Description)

image-20231223-111515.png

(1) View details/ Xem chi tiết thông tin

(2) Active/ Chế độ bật - tắt thứ hạng[Create new] – Tạo mới thứ hạng

image-20231223-110917.png

Người dùng điền đầy đủ các trường thông tin để tạo mới một thứ hạng

  • Code/ Mã số

  • Tier name/ Tên thứ hạng

  • Tier photo/ Hình ảnh thứ hạng

  • Description/ Mô tả chi tiết

  • Status/ Trạng thái

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.