Skip to main content
Skip table of contents

Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm đặt phòng (Master Search)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + K

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tìm kiếm và truy cập thông tin của đặt phòng ở mọi thời điểm và bất cứ đâu trong phân hệ Front Office và không phụ thuộc vào tình trạng của đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm đặt phòng theo các yếu tố sau:

 • Mã nhóm/IT No.: Mã hành trình. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã hành trình

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Họ tên/Guest Name: Tên khách lưu trú

 • Số phòng của booking

 • TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số hóa đơn/ Invoice No

[Master Search Suggestion]- Đề xuất kết quả tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ gợi ý người dùng kết quả chính xác hoặc gần chính xác dựa trên thông tin ký tự đã được nhập với các thông số kết quả như sau

 1. Danh sách bao gồm 5 kết quả tương ứng cho mỗi loại (Reservation/Profile/AR number/E-Invoice)

 2. Trong trường hợp sau khi đã thao tác ấn “Enter” như ảnh bên dưới, người dùng tiếp tục nhập dữ liệu khác để kiểm tra thì hệ thống sẽ chỉ trả ra các kết quả theo đúng các tab trường dữ liệu theo các ô vuông đỏ nên người dùng lưu ý chọn đúng tab cần kiểm tra như thông thường

Tùy theo dữ liệu tìm kiếm, hệ thống hiển thị kết quả chia theo 4 tab thông tin chính

 • Tab Reservation hệ thống cho phép trả các kết quả: Itinerary number, Confirmation Number, Main guest name, Sharer name, Booker name, Booker email, Booker phone, Ref Number, TA Rec Loc, Company name/alias, TA name/alias, Room number

 • Tab Profile hệ thống cho phép trả các kết quả: Name, phone, email, Document Id, TaxNo, VinGroupID, PearlClubID

 • Tab Invoice hệ thống cho phép trả các kết quả: Invoice No, Confirmation No

 • Tab AR hệ thống cho phép trả các kết quả:  AR no, AR name, AR phone, AR email, AR address, AR taxNo (Đối với AR khi click detail hệ thống sẽ yêu cầu nhập Cashier ID/Password để được truy cập vào data)

[Results] – Kết quả tìm kiếm

[Tab Reservation] - Danh sách các đặt phòng thỏa theo điều kiện tìm kiếm

 • Mã nhóm/IT No.

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng. Nhấn để truy xuất tới màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số phòng/Room: Số phòng và loại phòng

 • Khách đi cùng/ Sharer: Thông tin hành khách đi cùng

 • Công ty/ Company: Tên công ty

 • Người đặt phòng/ Booker: Thông tin người đặt phòng

 • Đại lý du lịch/ Travel Agent: Tên đại lý du lịch

 • Tên gói giá/ Rate Code: Tên gói giá khách đặt mua

 • Chuyển từ/ Transfer from: Đặt phòng này được chuyển từ 1 đặt phòng khác sang

 • Chuyển đến/ Transfer to: Đặt phòng này đã được chuyển đến 1 mã đặt phòng mới

 • Số tham chiếu/ Reference number: Thông tin số tham chiếu

 • Mã đặt phòng Opera/ Opera ID: Mã đặt phòng trên hệ thống Opera

[Tab Profile] - Danh sách các hồ sơ khách

 • Tên khách/Guest Name

 • Tên công ty/Company Name

 • Email khách/Email

 • Số thẻ căn cước của khách/ID Document

 • Mã thẻ VinID/ VinID

 • Số điện thoại/ Phone

 • Ngày sinh/ DOB

 • Địa chỉ/ Address

 • Quốc gia/ Country

[Tab E-Invoice] - Danh sách các hóa đơn

[Tab AR] - Danh sách các thông tin công nợ

Lưu ý (Remarks)

Người dùng có thể sử dụng tổ hợp phím “Alt + 1”, “Alt + 2”, “Alt + 3”, “Alt + 4” để di chuyển tương ứng với 4 tab Reservation, Profile, E-Invoice, AR ( cho hệ điều hành Window). Hệ điều hành MAC OS sử dụng Option 1, 2, 3, 4 tương ứng.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.