Skip to main content
Skip table of contents

Tòa nhà (Block)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục tòa nhà (Block)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Block

Tổng quan (Summary)

Danh mục các tòa nhà của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các tòa nhà đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã tòa nhà

 • Tên/Name: Tên tòa nhà

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của tòa nhà, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một tòa nhà

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một tòa nhà

Thêm mới một tòa nhà

 • Mã/Code: Mã tòa nhà

 • Tên/Name: Tên tòa nhà

 • Mô tả/Description: Mô tả về tòa nhà

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của tòa nhà, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã tòa nhà khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.