Skip to main content
Skip table of contents

Travel Agent Profile (Hồ sơ đại lý du lịch)

Tên màn hình (Screen Name)

Hồ sơ đại lý du lịch (Travel Agent Profile)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile) – Nhấn chọn icon CREATE ở góc phải màn hình - New profile chọn type Travel Agent

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thêm mới thông tin hồ sơ đại lý du lịch trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin của công ty:

 • Tên đại lý du lịch/Travel Agent Name

 • Tên viết tắt/Alias Name

 • Mã số thuế/Tax Number

 • Kênh phân phối/Distribution channel: Các kênh phân phối bán phòng của khách sạn.

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của đại lý du lịch

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Postal Code: Mã bưu điện

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của đại lý du lịch

 • Email: Địa chỉ email của đại lý du lịch

 • Website: Trang web của đại lý du lịch

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.