Skip to main content
Skip table of contents

Trích xuất thông tin chi tiết được cài đặt (Export)

Tên màn hình (Screen Name)

Trích xuất thông tin chi tiết được cài đặt trên Rate Service Management (Export)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Export

Tổng quan (Summary)

Xuất thông tin về chi tiết mã giá, gói dịch vụ, cấu trúc giá tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng từ hệ thống Rate Service Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem

 • Export: Nhấn để hệ thống bắt đầu quá trình xuất thông tin

 • Url: Link để tải tệp thông tin sau khi được xuất ra thành công

 • Property: Cơ sở được xuất thông tin

 • Type: Loại thông tin được xuất ra

 • Status: Tình trạng của quá trình xuất mã giá phòng sẽ tự động thay đổi khi việc trích xuất đang diễn ra và sau khi hoàn thành, bao gồm:

  • Waiting: Đang đợi để hệ thống nhận lệnh xuất dữ liệu

  • Doing: Quá trình trích xuất đang diễn ra

  • Success: Trích xuất thành công

  • Failed: Trích xuất không thành công

 • Run At: Thời gian bắt đầu chạy xuất mã giá phòng

 • Finish At: Thời gian kết thúc chạy xuất mã giá phòng

Chọn cơ sở lưu trú cần xuất Rate Plan tại Select Property, sau đó nhấn vào Export để hệ thống tiến hành xuất thông tin

Sau khi trích xuất thành công người dùng sẽ nhấn vào liên kết tại cột Url để tải về, file được định dạng theo excel.

1. [Export Rate Details] - Xuất thông tin chi tiết về giá tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng từ hệ thống RRM:

Thực hiện các thao tác trên Tab Rate Detail.

Báo cáo này gần giống với Configuration - Rate Code - Detail (cf_ratecodedetail) trên Opera

2. [Export Package Details] - Xuất thông tin chi tiết về gói dịch vụ tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng từ hệ thống RRM

Thực hiện các thao tác trên Tab Package

Báo cáo này gần giống với Configuration - Package Codes (cf_packagecodes) trên Opera

3. [Export Rate Tree] -Xuất thông tin chi tiết về sơ đồ kế thừa mã giá tại Resort/Hotel từ hệ thống RRM

Thực hiện các thao tác trên Rate Tree

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.