Skip to main content
Skip table of contents

Trung tâm đặt phòng (Central Reservation)

Tên màn hình (Screen Name)

Central Reservation

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Booking Portal - Central reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện các thông tin như mã đặt phòng, họ tên khách, giai đoạn ở… của Đại lý đặt trên Booking Portal

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc và tìm kiếm:

(1) Search reservations: nhập thông tin mã đặt phòng, tên khách, số điện thoại….

(2) Arrival date: chọn ngày đến của booking theo giai đoạn cụ thể

(3) Departure date: chọn ngày đi của booking theo giai đoạn cụ thể

(4) Booking date: chọn ngày đặt của Booking theo giai đoạn cụ thể

(5) Profiles: chọn thông tin Đại lý theo danh sách có sẵn

(6) Properties: Chọn cơ sở/khách sạn theo thông tin có sẵn.

2. Thông tin chi tiết của từng đặt phòng:

(1): Màn hình hiển thị thông tin chi tiết của đặt phòng

(2) Chọn View để xem thông tin chi tiết ở số (1)

(3) Chọn Edit để chỉnh sửa thông tin

(4) Chọn Resend confirmation để gửi lại email xác nhận đặt phòng.

Lưu ý (Remarks)

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.