Skip to main content
Skip table of contents

Tỷ giá hối đoái (Exchange rates)

Tên màn hình (Screen Name)

Tỷ giá hối đoái (Exchange rates)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Exchange rates

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thêm mới, cập nhật các các loại tỉ giá & mệnh giá tương ứng theo thông tin của ngân hàng hợp tác cung cấp.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tạo tỷ giá/Add new rate

  • Tiền tệ/Currency: Người dùng đặt tên cho đơn vị tiền tệ muốn tạo trên hệ thống

  • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết thông tin tiền tệ

  • Giá mua/Buy Rate: Giá mua của 1 đơn vị tiền tệ vừa tạo

  • Từ ngày/From Date: Tỉ giá vừa tạo sẽ được tính từ ngày này

  • Từ thời gian/From Time: Tỉ giá vừa tạo sẽ được tính từ thời gian này

Lưu ý (Remarks)

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ thông báo thông tin về giá của đơn vị tiền tệ cũng như thời gian bắt đầu áp dụng trên hệ thống. Người dùng cần lưu ý thời điểm áp dụng để tránh trường hợp sai giá khi thực hiện đổi tiền.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.