Skip to main content
Skip table of contents

Use Card/ Quẹt thẻ kiểm tra có dịch vụ hay không

Tên màn hình (Screen Name)

Use Card/ Quẹt thẻ kiểm tra có gói dịch vụ hay không

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Use Card

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và kiểm tra khách có gói dịch vụ hợp lệ không

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Please place your card] – Quẹt thẻ để kiểm tra

Tap thẻ vào đầu đọc hoặc nhập số phòng đang inhouse để kiểm tra khách có gói dịch vụ hợp lệ không

[Result] – Kết quả

  • Thông báo hợp lệ/ không hợp lệ bằng âm thanh

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.