Skip to main content
Skip table of contents

User Activity Log (Lịch sử thao tác)

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử thao tác (User Activity Log)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – User Activity Log

Tổng quan (Summary)

Xem và tra cứu lịch sử thao tác của người dùng trong hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Nhóm thao tác/Activity Group: Chọn nhóm thao tác muốn xem lịch sử.

 • Loại hành động/Activity Type: Tìm kiếm theo loại hành động.

 • Nội dung/Description: Nhập nội dung muốn tìm kiếm.

 • Từ ngày/From: Chọn ngày từ lúc muốn tìm kiếm lịch sử.

 • Nhấn “+” để thêm các điều kiện tìm kiếm.

 • Đến ngày/ To: Chọn ngày kết thúc muốn tìm kiếm lịch sử.

 • Tên người dùng/Username: Tìm kiếm theo tên người dùng thao tác

 • Show inactive user: Hiển thị cả lịch sử của người dùng đã ngưng hoạt động.

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Date/Time: Ngày giờ thao tác

 • Người dùng/Username: Tên người dùng thực hiện

 • Loại hành động/Activity Type

 • Nội dung/Description: Nội dung thao tác

[Buttons] – Nút chức năng

 • Export: Nhấn để kết xuất danh sách lịch sử thao tác ra dưới dạng file PDF. Tên file mặc định là Activity Log-dd/mm/yy-hhmm

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.