Skip to main content
Skip table of contents

User- Tài Khoản Người Dùng

Tên màn hình (Screen Name)

Tài Khoản Người Dùng

Đường dẫn (Open Link)

Inventory Management ( quản lý kho)-> Setting ( cấu hình) ->User ( thông tin người dùng)

Tổng quan (Summary)

Tài Khoản Người Dùng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1/ Các trường thông tin :

Search : Tìm thông tin

Department : Phòng ban

Warehoure : Kho

Full permission user only : Hiển thị người dùng có toàn quyền

Name : Tên người dùng

Activated : Hiệu Lực

Action : Hành động

2/ Hướng dẫn thêm thông tin tài khoản vào quản lý kho :

Chọn nút Add ở màn hình thông tin người dùng

Nhập thông tin email và chọn phòng ban+ kho rồi bấm tạo mới.

Lưu ý (Remarks)

Để cài được giường phụ, nôi trẻ em… ở phòng của khách, tài khoản đó phải được thêm vào quản lý kho trước. Sau đó, mới thao tác được.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.