Skip to main content
Skip table of contents

Venue

Tên màn hình (Screen Name)

Venue

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Master Data - Venue

Tổng quan (Summary)

Tạo setup địa điểm venue

Màn hình (Screen)

image-20231224-072843.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

 • Name: Tên phân loại (bắt buộc)

 • Venue Type: Phân loại venue (bắt buộc)

 • Property: Cơ sở (bắt buộc)

 • Location: Địa điểm (bắt buộc)

 • Acreage: Diện tích (bắt buộc)

 • Dimension: Kích thước (dài x rộng x cao) (bắt buộc)

 • Layout: Sức chứa & cách bố trí

 • Functional room: Phòng chức năng

 • Attachment: File hình ảnh venue

 • Note: Ghi Chú

 • Edit: Chỉnh sửa thông tin đã setup

image-20231224-073146.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.