Skip to main content
Skip table of contents

Verify Key Card/ Kiểm tra thông tin thẻ phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Verify Key Card/ Kiểm tra thông tin thẻ phòng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Verify Key Card
Log in – Package Control Module – Nhấn “Verify Key Card

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và xem thông tin thẻ phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Verify key card

Tap thẻ vào đầu đọc thẻ để đọc thông tin khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Bao gồm những thông tin:

  • Số phòng

  • Tên khách ứng với thẻ phòng

  • Thời hạn sử dụng của thẻ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.