Skip to main content
Skip table of contents

Verify Package/ Kiểm tra thông tin thẻ

Tên màn hình (Screen Name)

Verify package/ Kiểm tra thông tin thẻ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Verify package
Log in – Package Control Module – Nhấn “Verify package

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép quẹt thẻ và xem thông tin chi tiết gói dịch vụ của khách hoặc thông tin thẻ phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 1. Verify Package

[Please place your card to get meal details] – quẹt thẻ để xem thông tin

Tap thẻ vào đầu đọc để load thông tin bữa ăn của khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Thông tin khách

 • Confirmation No: mã đặt phòng - có thể nhấp vào để đi đến trang chi tiết đặt phòng

 • Guest name: tên khách

 • Room: phòng

 • Status: trạng thái của khách

 • Card Id: số thẻ được gán cho khách

 • Arrival Date: ngày đến của khách

 • Departure: ngày đi của khách

Thông tin bữa ăn: gồm có 2 tab

 1. Detail

  • Date: ngày của bữa ăn/ dịch vụ

  • Breakfast: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • Lunch: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • Dinner: nếu không có bữa ăn thì để trống, dấu X đỏ là có bữa ăn nhưng đã quá hạn và khách không ăn, dấu check màu xám là có bữa ăn và khách chưa ăn, dấu check xanh là khách đã ăn

  • VAP: nếu không có dịch vụ thì để trống, dấu X đỏ là có dịch vụ nhưng đã quá hạn và khách không sử dụng, dấu check màu xám là có dịch vụ và khách chưa sử dụng, dấu check xanh là khách đã sử dụng

  • SAF: nếu không có dịch vụ thì để trống, dấu X đỏ là có dịch vụ nhưng đã quá hạn và khách không sử dụng, dấu check màu xám là có dịch vụ và khách chưa sử dụng, dấu check xanh là khách đã sử dụng

  • Sửa/Edit: cho phép người dùng nhấp đúp vào dấu X đỏ để đổi trạng thái bữa ăn/ dịch vụ sang đã sử dụng. Cho phép người dùng nhấp đúp vào dấu check xám để đổi thời gian sử dụng của bữa ăn/ dịch vụ

 2. History

  • Hiển thị thông tin lịch sử sử dụng bữa ăn của khách

[Buttons] – Nút chức năng

 • Gõ liên kết thẻ với khách/ Unassign Card: nhấp chọn để gỡ thẻ khỏi khách và có thể gán thẻ cho khách khác

2. Verify key card

Tap thẻ vào đầu đọc thẻ để đọc thông tin khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Bao gồm những thông tin:

 • Số phòng

 • Tên khách ứng với thẻ phòng

 • Thời hạn sử dụng của thẻ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.