Skip to main content
Skip table of contents

View Card Detail (Xem thông tin thẻ khóa phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Xem thông tin thẻ khóa phòng (View Card Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Key Card - View Card Detail

Tổng quan (Summary)

Xem thông tin của thẻ hiện hành

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Chọn máy đọc thẻ liên kết với ứng dụng.

2. Đặt thẻ phòng của khách lên máy đọc thẻ đã chọn.

3. Nhấn nút “View card information“. Hệ thống hiển thị thông tin thẻ hiện hành

  • Số phòng/Room No

  • Tên khách/Guest Name

  • Thời gian hiệu lực của thẻ/ Valid From Time Date to Time Date

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.