Skip to main content
Skip table of contents

Wake up calls (Báo Thức)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục báo thức (Wake up calls)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Phone call – Wake up calls

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lí & tạo các cuộc gọi báo thức trên hệ thống, cập nhật tình trạng cuộc gọi đã cài đặt để người dùng có thể có các phương án xử lý phù hợp theo yêu cầu.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Trường thông tin quản lí cuộc gọi báo thức:

 • Room no.: Số phòng, người dùng có thể chọn nhiều phòng khác nhau để theo dõi lịch sử cài đặt cuộc gọi wake up cho các phòng được chọn.

 • Name: Tên khách. Trường hợp cần tìm tên khách khi có sự thay đổi số phòng trên hệ thống.

 • Date: Ngày thực hiện cài đặt cuộc gọi báo thức

 • Group Code: Mã nhóm: trường hợp cài đặt cuộc gọi báo thức cho đoàn khách, người dùng có thể tìm nhanh bằng cách nhập mã nhóm vào trường thông tin này.

 • Status: trạng thái của cuộc gọi báo thức: Có 5 lựa chọn như sau:

  • All: Hiển thị tất cả các cuộc gọi báo thức đã cài đặt trên hệ thống.

  • Pending: hiển thị các cuộc gọi đang trong trạng thái chờ đến giờ thực hiện báo thức

  • Completed: hiển thị các cuộc gọi đã thực hiện báo thức thành công bởi tổng đài tự động theo như cài đặt.

  • No Answer: hiển thị các cuộc gọi đã thực hiện báo thức theo như cài đặt bởi tổng đài nhưng khách không nhận cuộc gọi.

  • Cancel: hiển thị các cuộc gọi báo thức đã bị huỷ trên hệ thống.

Tạo cuộc gọi báo thức:

Tạo cuộc gọi báo thức cho khách lẻ:

Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều phòng khách lẻ để tạo cuộc gọi báo thức cùng một thời gian theo như yêu cầu.

Tạo cuộc gọi báo thức cho khách đoàn:

Người dùng chọn mã nhóm của đoàn khách, sau đó chọn các phòng trong đoàn được liệt kê trong danh sách để cài đặt báo thức.

Time: Cài đặt thời gian báo thức, người dùng có thể chọn số trên bảng đồng hồ hoặc nhập trực tiếp thời gian muốn đặt báo thức trên hộp số.

Date: ngày bắt đầu thực hiện báo thức.

No.days: Số ngày cần cài đặt báo thức, được tính từ lúc bắt đầu thực hiện báo thức đến ngày kết thúc cài đặt báo thức ( To )

To: người dùng cài đặt ngày kết thúc thực hiện báo thức.

Note: Ghi chú các thông tin cần thiết cho cuộc gọi.

Submit: Xác nhận tạo báo thức

Hủy cuộc gọi báo thức:

Người dùng có thể chọn các cuộc gọi báo thức đã cài đặt trước đó để thực hiện hủy cùng lúc. Chọn các phòng cần huỷ báo thức trong khoảng thời gian & thông tin cần huỷ, chọn Cancel & bấm OK để xác nhận huỷ các cuộc gọi báo thức đã chọn:

Lưu ý (Remarks)

Lưu ý số lượng phòng có thể cài đặt báo thức ở cùng một thời điểm sẽ bị giới hạn tuỳ theo hệ thống điện thoại của từng khách sạn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.