Skip to main content
Skip table of contents

Work center (Tổ thực hiện)

Tên màn hình (Screen Name)

Work center (Tổ thực hiện)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Work center

Tổng quan (Summary)

Cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa thông tin các tổ thực hiện phục vụ cho công việc bảo trì

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #/Số thứ tự

  • Code/ Mã: Mã của tổ thực hiện

  • Work Center Name/ Tên tổ thực hiện

  • Activity Type/ Loại hoạt động

  • Planning site/ Cơ sở thực hiện

  • Start time/ Thời gian bắt đầu làm việc của tổ

  • End time/ Thời gian kết thúc công việc của tổ

  • Break time/ Thời gian nghỉ giữa ca

  • Các nút chức năng thực hiện chỉnh sửa, xóa hoặc xem lại lịch sử tạo tổ thực hiện

Create Work Center

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.