Skip to main content
Skip table of contents

Bảng giá

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách bảng giá

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chương trình bán hàng – Bảng giá

Tổng quan (Summary)

Xem thông tin chi tiết về bảng giá và cập nhật các chính sách chi tiết giá của từng dịch vụ được bán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc bảng giá]

Người dùng nhập thông tin mã giá và tên bảng giá để thực hiện tìm kiếm

[Thao tác tạo và chỉnh sửa bảng giá]

 1. Các bước tạo và chỉnh sửa bảng giá:

 • Bước 1: Tại màn hình dánh sách bảng giá, chọn “Thêm bảng giá mới” để thực hiện

 • Bước 2: Tại màn hình tạo bảng giá mới, xuất hiện 2 tab bao gồm tab thông tin cơ bản và tab chi tiết giá

  • Tại tab Thông tin cơ bản: Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bên dưới

   • (1) Mã bảng giá: Nhập mã bảng giá cần tạo mới

   • (2) Tên bảng giá: Nhập thông tin tên bảng giá cần tạo

   • (3) Danh mục: Chọn danh mục dịch vụ đã được cấu hình sẵn, bao gồm: Vé dịch vụ, vé combo, dịch vụ phụ thu, vé vào cửa

   • (4) Thời gian bán: Chọn khoảng thời gian bán của bảng giá

   • (5) Kế thừa từ bảng giá: Trong trường hợp bảng giá mới được kế thừa từ bảng giá cũ, người dùng cấu hình tích chọn vào ô:ô_vuông: , chi tiết xem ở phần cuối trang

   • (6) Chọn Lưu để thực hiện lưu các thông tin cơ bản vừa tạo, sau đó tiếp tục thực hiện cấu hình giá bán tại tab chi tiết giá

  • Tại tab Chi tiết giá, chọn thêm bộ giá mới trong trường hợp người dùng cần tạo mới bộ giá cho dịch vụ thuộc bảng giá hoặc chọn :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa chi tiết giá cho bộ giá đã được tạo trước đó

   • Khi chọn “Thêm bộ giá mới”, người dùng cần chọn 1 dịch vụ trong bảng giá để thực hiện cấu hình chi tiết giá cho dịch vụ đó

   • Sau khi chọn dịch vụ cần cấu hình chi tiết giá, hệ thống sẽ hiển thị nút “Thêm giá mới” tại màn hình Thêm bộ giá dịch vụ

   • Chọn “Thêm giá mới”

    • (1) Chọn giai đoạn được áp dụng mức giá ở mục (3)

    • (2) Chọn ngày trong tuần được áp dụng mức giá ở mục (3); tích chọn cả tuần nếu cơ sở áp dụng giá bán dịch vụ giống nhau cho cả tuần.

    • (3) Nhập giá bán của dịch vụ được áp dụng theo thời gian bán ở mục (1) và (2)

    • (4) Xóa chi tiết giá bán được chọn

    • (5) Tiếp tục chọn “Thêm giá mới” trong trường hợp cùng 1 loại dịch vụ nhưng cơ sở chia giá bán khác nhau theo nhiều giai đoạn bán, ví dụ như ảnh bên dưới

 • Chi tiết bảng giá tiêu chuẩn:

Trường hợp tạo bảng giá mới hoặc chỉnh sửa bảng giá được kế thừa từ bảng giá có sẵn

 • Người dùng tích chọn vào ô kế thừa từ bảng giá, sau đó chọn bảng giá có sẵn để thực hiện cấu hình chi tiết giá

 • Sau khi chọn bảng giá kế thừa, tại tab Chi tiết giá

  • (1) Chọn 1 dịch vụ thuộc bảng giá được kế thừa

  • (2) Chọn giai đoạn được áp dụng mức giá ở mục (4)

  • (3) Chọn ngày trong tuần được áp dụng mức giá ở mục (4); tích chọn cả tuần nếu cơ sở áp dụng giá bán dịch vụ giống nhau cho cả tuần.

  • (4) Chọn cấu hình kế thừa: Kế thừa theo Percent (Phần trăm), Flat (Số tiền)

  • (5) Chọn giá trị giảm giá: Khi người dùng chọn cấu hình kế thừa ở (4) thì giá trị giảm giá sẽ giảm theo

   • Percent (Phần trăm): Nhập số phần trăm được giảm theo giá của dịch vụ gốc được chọn ở (1)

    • Nhập giá trị âm: giảm giá so với giá gốc

    • Nhập giá trị dương: tăng giá so với giá gốc

   • Flat (Số tiền): Nhập số tiền được giảm theo giá của dịch vụ gốc được chọn ở (1)

 • Chi tiết bảng giá kế thừa:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.