Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo chi tiết

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách báo cáo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Báo cáo

Tổng quan (Summary)

Tổng hợp danh sách các báo cáo phục vụ vận hành của cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm báo cáo]

Người dùng nhập tên báo cáo cần xem để thực hiện tìm kiếm

[Danh sách báo cáo]

Tùy theo chức danh và phân quyền mà người dùng có thể xem được những loại báo cáo nào, hiện tại hệ thống đang có tổng cộng 8 loại báo cáo giúp phục vụ vận hành tại cơ sở

  1. Báo cáo chi tiết dịch vụ theo hóa đơn

  2. Báo cáo chi tiết trạng thái vé

  3. Báo cáo doanh thu tổng hợp

  4. Báo cáo lượt thẻ qua cổng

  5. Báo cáo tổng hợp dịch vụ đã bán

  6. Báo cáo tổng hợp hoá đơn

  7. Báo cáo tổng hợp PTTT theo hóa đơn

  8. Báo cáo tổng hợp tiền theo ca

  9. Dữ liệu doanh thu_Bravo (xuất báo cáo theo định dạng file csv và đẩy về phần mềm kế toán Bravo)

  10. Dữ liệu thanh toán_Bravo (xuất báo cáo theo định dạng file csv và đẩy về phần mềm kế toán Bravo)

Người dùng chọn báo cáo cần xem, chọn “Xem báo cáo

Sau đó, chọn thời gian cần xem báo cáo và chọn Export để tải báo cáo về theo định dạng file excel/csv

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.