Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Hóa đơn điện tử – Cấu hình

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các cấu hình cần có để xuất HĐ

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

[Cấu hình thông tin]

Cho phép chỉnh sửa các cấu hình/thông số cho Hóa đơn điện tử:

  • Mã số hóa đơn điện tử: mẫu số phản ảnh loại HĐĐT

  • Số hiệu hóa đơn điện tử: ký hiệu HĐ phản ánh loại HĐ, năm lập HĐ

  • Mã số thuế: MST của cơ quan/chủ cơ sở

  • Loại hóa đơn: TT32 hoặc TT78 (loại hóa đơn cần xuất theo thông tư được ban hành)

 [Cấu hình chứng chỉ]

 

  • Tài khoản:

  • Mật khẩu:

  • Ngày hủy:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.