Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình máy in

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình máy in

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Cấu hình tiện ích – Cấu hình máy in

Tổng quan (Summary)

Giúp cấu hình máy in của nhân viên phòng vé vào hệ thống trước khi thực hiện các thao tác bán vé trên hệ thống để in ra đúng số lượng bill cần

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Cấu hình số liên hóa đơn (Tối thiểu là 1 / Tối đa là 3)

In lại Bill: cấu hình số lượng bill lúc in lại.

Bán vé lẻ: cấu hình số lượng bill lúc bán vé lẻ.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.