Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình quầy máy

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình quầy máy

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Cấu hình tiện ích – Cấu hình quầy máy

Tổng quan (Summary)

Giúp cấu hình quầy máy của nhân viên phòng vé vào hệ thống trước khi thực hiện các thao tác bán vé trên hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 1. Danh sách quầy máy được cấu hình: Hiển thị tổng số tên quầy máy và toàn bộ danh sách tên quầy máy của cơ sở

 2. Thực hiện cấu hình quầy máy

  • Khi 1 máy mới chưa được cấu hình quầy máy, hệ thống sẽ hiển thị thông báo ngay khi người dùng đăng nhập vào hệ thống

  • Người dùng chọn Cấu hình quầy máy, trong trường hợp quầy máy chưa được tạo thì sẽ chọn “Tạo quầy máy” để thực hiện tạo tên quầy máy trên hệ thống

  • Sau khi đã tạo tên quầy máy và được hiển thị trong danh sách quầy máy tại cơ sở, người dùng chọn “Cài đặt tên máy”, sau đó chọn tên quầy máy cần thực hiện cấu hình và chọn xác nhận để hoàn tất.

  • Sau khi thực hiện xong việc cấu hình quầy máy, tên quầy máy sẽ hiển thị tại màn hình trang chủ

  • Trong trường hợp người dùng muốn bỏ cấu hình vào quầy máy này, có thể chọn biểu tượng :refresh: để thực hiện reset quầy máy

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.