Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình Tag

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình Tag

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chương trình bán hàng – Tag – Tag

Tổng quan (Summary)

Cấu hình tạo thẻ tag để phân loại khi cần gom nhóm các mã giá, mã gói dịch vụ, kênh phân phối có chung đặc điểm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm theo tên tag: Nhập tên tag để thực hiện tìm kiếm

(2) Thêm tag mới: Chọn để thực hiện thêm tag mới khi cơ sở có nhu cầu tạo thêm

  • Tên tag: Nhập tên tag cần tạo

  • Nhóm tag: Chọn các nhóm tag đã được cấu hình mặc định ở phần Nhóm tag

  • Tag Key: Nhập mã tag

  • Tích vào ô Active để kích hoạt mã tag này

(3) Chỉnh sửa tag: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin tag tại dòng tag cần điều chỉnh

(4) Xóa tag: Chọn biểu tượng :xóa: để thực hiện xóa các tag không sử dụng

(5) Chọn xem theo số trang và số lượng dòng hiển thị trên mỗi trang

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.