Skip to main content
Skip table of contents

Cổng kiểm soát

Tên màn hình (Screen Name)

Cổng kiểm soát

Đường dẫn (Open Link)

Login – Chương trình bán hàng – Cổng kiểm soát

Tổng quan (Summary)

Cấu hình thông tin các cổng kiểm soát nhằm phục vụ kiểm soát ra vào cho các loại dịch vụ được sử dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm theo tên ACM: Nhập tên ACM để thực hiện tìm kiếm

(2) Thêm ACM: Chọn để thực hiện cấu hình thông tin ACM khi cơ sở có nhu cầu tạo thêm các cổng ACM

  • Tên ACM: Nhập tên ACM cần tạo mới

  • Khu vực: Chọn thông tin khu vực đã được cấu hình sẵn

  • Mô tả: Nhập thông tin mô tả chi tiết của ACM

(3) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin ACM tại dòng ACM cần điều chỉnh

(4) Xóa ACM: Chọn biểu tượng :xóa: để thực hiện xóa các ACM không sử dụng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.