Skip to main content
Skip table of contents

Dịch vụ

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách dịch vụ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chương trình bán hàng – Dịch vụ

Tổng quan (Summary)

Xem và cấu hình thông tin, chính sách sử dụng của dịch vụ tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc danh sách dịch vụ]

Người dùng nhập thông tin mã dịch vụ và tên dịch vụ để thực hiện tìm kiếm

[Thao tác tạo và chỉnh sửa dịch vụ]

Các bước tạo và chỉnh sửa dịch vụ:

 • Bước 1: Tại màn hình dánh sách dịch vụ, chọn “Thêm dịch vụ mới” để thực hiện

   

 • Bước 2: Tại màn hình tạo bảng giá mới, xuất hiện 3 tab bao gồm tab Thông tin cơ bản, tab Cấu hình ACM và tab Cấu hình combo

  • Tại tab Thông tin cơ bản: Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin bên dưới

    

   • Mã dịch vụ: Nhập mã dịch vụ cần tạo mới

   • Tên dịch vụ: Nhập thông tin tên dịch vụ cần tạo

   • Đối tượng: Chọn đối tượng khách hàng đã được cấu hình sẵn, bao gồm: Bất kỳ, trẻ em, người lớn, VIP, nhân viên.

   • Danh mục: Chọn danh mục dịch vụ đã được cấu hình sẵn, bao gồm: Vé dịch vụ, vé combo, dịch vụ phụ thu, vé vào cửa

   • Mô tả tiếng Việt/ Mô tả tiếng Anh: Người dùng nhập mô tả chi tiết loại dịch vụ. Dùng cho các trường hợp:

    • Nội dung in trên vé giấy (nếu dịch vụ có xuất ra QRCode giấy)

    • Nội dung mô tả dịch vụ trong StaffApp (phần Xem thêm)

   • Hình thức xuất vé: Tích chọn hình thức xuất vé

    • Vé giấy: dịch vụ khi bán sẽ được in ra QRCode

    • Nạp thẻ: dịch vụ khi bán sẽ hiện ra form nạp thẻ, yêu cầu nạp thẻ để hoàn tất đơn hàng

    • Nếu tick cả 2 option: Vừa in QRCode giấy, vừa hiện form nạp thẻ. Dịch vụ có thể được sử dụng ở cả 2 hình thức

    • Bỏ chọn tất cả: dịch vụ chỉ xuất bill, không xuất vé

   • Phí dịch vụ : % phí cho dịch vụ được cấu hình

   • Thuế đặc biệt: % thuế đặc biệt cho dịch vụ (nếu có)

   • VAT: Nhập thông tin % VAT, trong trường hợp người dùng không nhập thì hệ thống sẽ điền mặc định là 10%.

   • Dịch vụ Combo: Người dùng cần xác định dịch vụ đang thực hiện có phải là combo hay không, Các dịch vụ combo không có lượt sử dụng & ACM mapping riêng mà sẽ lấy lượt sử dụng & ACM của các dịch vụ con

   • Lượt sử dụng tiêu chuẩn: Nhập số lượt được phép sử dụng khi mua dịch vụ, hiện tại đang được cấu hình mặc định là 1, 1 dịch vụ chỉ được sử dụng 1 lượt

   • Số ngày sử dụng tiêu chuẩn: Nhập số ngày được phép sử dụng khi mua dịch vụ, hiện tại đang được cấu hình mặc định là 1, dịch vụ hiện chỉ được sử dụng trong ngày

   • Chọn “Lưu” để thực hiện tab Cấu hình ACM

  • Tại tab Cấu hình ACM: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ tên các ACM, người dùng cần tick chọn vào các ô mà dịch vụ được phép sử dụng tại ACM đó

 • Đối với các loại vé dịch vụ, người dùng chỉ cần thao tác cấu hình đến tab Cấu hình ACM là đã có thể bán vé sử dụng dịch vụ.

 • Đối với vé Combo, khi người dùng tick vào ô Dịch vụ Combo ở tab Thông tin cơ bản, thì phần cấu hình ACM sẽ được lấy theo thông tin của các dịch vụ con, các dịch vụ con sẽ được chọn ở tab Cấu hình combo

  • Chọn “Thêm dịch vụ” để thêm các dịch vụ vào Combo

  • Sau đó, chọn dịch vụ cần thêm và nhập số lượt sử dụng dịch vụ để hoàn tất

+ Trong trường hợp cần chỉnh sửa các dịch vụ đã được tạo trên hệ thống, người dùng chỉ cần chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: sau đó thực hiện chỉnh sửa, thao tác tương tự các bước Thêm dịch vụ mới

+ Trong trường hợp cần tạo thêm 1 dịch vụ có các thông tin giống như với dịch vụ có sẵn thì chỉ cần chọn biểu tượng :serviceManagement.cloneServiceAction: để sao chép, thay đổi một vài trường “thông tin cơ bản”.

+ Trường hợp cần “xóa” một dịch vụ đã tạo thì chỉ cần thao tác chọn biểu tượng :xóa:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.