Skip to main content
Skip table of contents

Kênh phân phối

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách kênh bán

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chương trình bán hàng – Kênh phân phối

Tổng quan (Summary)

Cấu hình thông tin kênh bán phục vụ việc phân phối, bán các dịch vụ của cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm kênh bán: Người dùng nhập thông tin mã kênh, tên kênh bán để thực hiện tìm kiếm

(2) Thêm kênh bán mới: Các bước thêm kênh bán mới

 • Bước 1: Chọn nút “Thêm kênh bán mới

 • Bước 2: Tại tab “Thông tin cơ bản”, nhập các trường thông tin Mã kênh, Tên kênh, chọn Loại kênh và nhập các mô tả liên quan đến kênh bán mới

 • Bước 3: Bật/ Tắt thanh trạng thái để bật/ tắt trạng thái hoạt động của kênh bán mới

 • Bước 4: Tại tab “Cấu hình kênh bán”, bật/ tắt thanh trạng thái để bật/ tắt trạng thái mở bán tại cơ sở cần thực hiện

 • Bước 5: Tại tab “Cấu hình kênh bán” Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: tại cơ sở cần thao tác để thực hiện cấu hình bảng giá dịch vụ

  • (1) Chọn Kích hoạt tất cả để thực hiện bật toàn bộ bảng giá có thể bán tại cơ sở được cấu hình hoặc chọn Ngưng kích hoạt tất cả để tắt toàn bộ bảng giá ngưng bán tại cơ sở

  • (2) Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm tên bảng giá bằng cách nhập tên vào ô tìm kiếm

  • (3) Người dùng cũng có thể lọc theo các trạng thái Đang hoạt động hoặc Ngưng hoạt động để lọc thông tin bảng giá 1 cách nhanh chóng

  • (4) Sau khi tìm kiếm và lọc thông tin bảng giá ở bước (2) và (3), người dùng có thể bật/ tắt thanh trạng thái để cấu hình bật/ tắt từng loại bảng giá

  • (5) Tương tự như cấu hình bảng giá ở các bước trên, người dùng có thể thao tác cấu hình dịch vụ tương tự như phần cấu hình bảng giá để cài đặt các dịch vụ được bán trên kênh phân phối và cơ sở được cấu hình

(3) Chỉnh sửa kênh bán: Người dùng có thể thao tác chỉnh sửa kênh bán tương tự các bước tạo mới kênh bán ở phần (2) Thêm kênh bán mới

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.