Skip to main content
Skip table of contents

Khu vực

Tên màn hình (Screen Name)

Khu vực

Đường dẫn (Open Link)

Login – Chương trình bán hàng – Khu vực

Tổng quan (Summary)

Cấu hình thông tin các khu vực nhằm phục vụ cấu hình khu vực trong cổng kiểm soát kiểm soát được sử dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Tìm kiếm theo khu vực: Nhập tên khu vực để thực hiện tìm kiếm

(2) Thêm khu vực mới: Chọn để thực hiện cấu hình thông tin khu vực khi cơ sở có nhu cầu tạo thêm các khu vực

  • Mã Khu vực: Nhập mã khu vực cần tạo mới

  • Tên khu vực: Nhập tên khu vực cần tạo mới

  • Mô tả: Nhập thông tin mô tả chi tiết của khu vực

(3) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin khu vực tại dòng khu vực cần điều chỉnh

(4) Xóa khu vực: Chọn biểu tượng :xóa: để thực hiện xóa các khu vực không sử dụng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.