Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm tag

Tên màn hình (Screen Name)

Nhóm tag

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chương trình bán hàng – Tag – Nhóm tag

Tổng quan (Summary)

Nhóm tag để phân loại khi cần gom nhóm các mã giá, mã gói dịch vụ, kênh phân phối có chung đặc điểm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các nhóm tag hiện tại đã được cấu hình mặc định, bao gồm các nhóm tag như dưới

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.